::: ELECSRT :::

chiangmai technical college

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Certificate Trainings

Certificate Trainings

E-mail Print PDF

Certificate Trainings

 • 2560 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู โดยการเสริมสร้างทักษะการวิจัย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 • 2560 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ โดย วช. ร่วมกับ สอศ. จังหวัดพิษณุโลก
 • 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการติดตั้งระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล DVB-T2 รวมกับระบบ MATV ในอาคารสูง
 • 2559 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง
 • 2559 ร่วมโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา วช. ประจำปี 2559
 • 2558 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีการตรวจซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ดิจิทัลแบบจอ LCD/LED
 • 2557 สัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • 2557 ร่วมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix IT Center) เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว เชียงใหม่
 • 2557 สัมมนาและนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เรื่องป้ายจราจรอัจฉริยะ ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • 2557 ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขึ้นความรู้ชั้นสูงและมีสิทธิประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนได้
 • 2557 ร่วมโครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ
 • 2556 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรม Android Application Advance For Robot Control
 • 2556 อบรมการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาแทปเล็ต
 • 2556 อบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุโทรคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภทที่ 2
 • 2556 ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
 • 2556 รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองที่ 1 กลุ่มที่ 1 เหล่าเสนา
 • 2555 สัมมนาและฝึกอบรมเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์
 • 2555 ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) ระดับ 1
 • 2555 อบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียมและพื้นฐานการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม
 • 2555 ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขึ้นความรู้ขึ้นสูง รุ่น 11/2555
 • 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Moodle
 • 2554 อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขึ้นความรู้เบื้องต้น
 • 2554 วิทยากรอบรมหลักสูตรระยะสั้น  3 ชั่วโมง รายวิชาซ่อมมือถือ มหกรรม 108 อาชีพ ระดับภาคเหนือ
 • 2554 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Last Updated on Saturday, 18 February 2017 01:20